Pi_Pen

United States

>> Pi_Pen <<

// LGBTQ+ ally // Feminist // Gun control // Pro choice // Save the earth // Pi digit memorizer
// Debater // Agnostic //

Message to Readers

Just a little something I threw down. :P I'd love any feedback or comments!

̶C̶r̶o̶s̶s̶e̶d̶ ̶O̶u̶t̶

February 13, 2019

FREE WRITING

4
 ̶I̶ ̶n̶e̶v̶e̶r̶ ̶k̶n̶o̶w̶ ̶i̶f̶
̶I̶'̶l̶l̶ ̶b̶e̶ ̶g̶o̶o̶d̶ ̶e̶n̶o̶u̶g̶h̶,̶
̶n̶e̶v̶e̶r̶ ̶t̶h̶i̶n̶k̶
̶t̶h̶a̶t̶ ̶I̶'̶l̶l̶ ̶b̶e̶ ̶f̶i̶n̶e̶ ̶e̶n̶o̶u̶g̶h̶,̶
̶s̶o̶ ̶I̶ ̶c̶r̶o̶s̶s̶ ̶o̶u̶t̶
̶m̶y̶ ̶l̶i̶n̶e̶s̶,̶
̶c̶r̶o̶s̶s̶ ̶o̶u̶t̶ ̶m̶y̶ ̶h̶e̶a̶r̶t̶,̶
̶c̶r̶o̶s̶s̶ ̶o̶u̶t̶ ̶m̶y̶ ̶s̶a̶d̶n̶e̶s̶s̶,̶
̶c̶r̶o̶s̶s̶ ̶o̶u̶t̶ ̶m̶y̶ ̶f̶e̶e̶l̶i̶n̶g̶s̶,̶
let it all wash over me.

Print

See History
 • February 13, 2019 - 8:03am (Now Viewing)

Login or Signup to provide a comment.

2 Comments
 • paperbird

  this is so heartbreaking & creatively told. honestly i have no words. great job!!


  over 1 year ago
 • Johanna

  Awww
  I love this...


  over 1 year ago